Resultats del SEM en les patologies temps-dependents

Resultats del SEM en les patologies temps-dependents.

Codis d’activació

Un Codi d’Activació és una eina de coordinació entre diferents nivells assistencials, orientada a l’atenció de patologies temps dependents que requereixen d’una organització complexa. Inclou uns criteris d'activació definits, una guia d'actuació consensuada i una informació estructurada a transmetre entre els professionals, que permeti aplicar, sobre el malalt, les accions que s'han definit. Així mateix, ha de comptar d’un registre centralitzat que permeti disposar d’una informació objectiva i consensuada, per tal de generar informació i aplicar accions de millora.

El Codi IAM (Infart Agut de Miocardi) s’ha situat des de fa uns anys en una fase estable pel que fa al nombre d’activacions, amb una lleugera tendència a augmentar durant l’any 2017. És rellevant el temps entre la realització de l’electrocardiograma, com a eina diagnòstica, i l’arribada al centre hospitalari idoni amb capacitat de realitzar el tractament definitiu (angioplàstia primària).

Per realitzar els càlculs s’han inclòs, en el càlcul de l’any 2017, els casos en els que la decisió terapèutica és la realització d’una angioplàstia primària. En el global de Catalunya, han augmentat fins el 93,0% els codis activats que són derivats a l’hospital idoni en menys de 90 minuts, temps considerat adequat segons la Instrucció 4/2009. La ciutat de Barcelona, la seva àrea metropolitana, les regions sanitàries de Lleida i el Camp de Tarragona superen aquest percentatge, estant per sobre del 94%. A la Catalunya Central s’incrementa fins al 73,5%. La regió sanitària de Girona es manté al voltant del 90%. A l’Alt Pirineu i Aran i les Terres de l’Ebre, se situen al 75% i el 64,6% respectivament. Aquesta diferència territorial s’explica per la necessitat de derivar els malalts a d’altres regions sanitàries amb els recursos hospitalaris necessaris per fer l’angioplàstia primària. Per aquest motiu, en aquests territoris, es realitza un major nombre de reperfusions farmacològiques (fibrinòlisi) com a alternativa.

  • Gràfic 1 Codi IAM: Número de casos de codi IAM en cada Regió Sanitària - Imatge
  • Gràfic 2 codi IAM: Temps entre la realització de l’ecocardiograma i l’arribada a l’hospital inferior als 90 minuts per Regions Sanitàries - Imatge

El Codi Ictus incrementa any rere any el nombre d’activacions per part del SEM, fruit de la implicació de tots els professionals, especialment els Tècnics en Emergències Sanitàries (TES), que intervenen en la majoria de les actuacions sobre aquests malalts. El desenvolupament d’escales de valoració dels malalts a nivell prehospitalari permet augmentar progressivament a tots els territoris el nombre de malalts valorats en funció de la seva gravetat i millorar el trasllat al centre hospitalari definitiu. Des del 2014, el percentatge de malalts a qui s’ha valorat amb l’Escala RACE ha anat augmentant progressivament, des del 22,7% al 87,6%.

En destaquen els percentatges aconseguits a les regions de Lleida (93,9%), Camp de Tarragona (92,1%), Terres de l’Ebre (95,5%) i Alt Pirineu-Aran (95,7%).

  • Gràfic 1 codi ICTUS: Pacients amb activació Codi ICTUS - Imatge
  • Gràfic 2 codi ICTUS: Aplicació de l’escala RACE en el codi ICTUS - Imatge
  • Gràfic 3 codi ICTUS: Temps entre l’alerta al SEM i l'arribada a l'hospital inferior a 90 minuts (%) - Imatge

El Codi PPT (Pacient Politraumàtic) és el que ha rebut un major nombre d’activacions per part del SEM, amb quasi 10.000 casos (9.981) el 2017. És una patologia de predomini prehospitalari que, a banda d’anar augmentant el nombre de casos, permet classificar de forma prehospitalària la gravetat del malalt i prioritzar tant la seva atenció per equips prehospitalaris d’alta complexitat (suport vital avançat) com la derivació al centre hospitalari definitiu. En el global de Catalunya se supera el 98% els casos derivats a un centre definitiu i, en cap cas, cap regió sanitària baixa del 96%.

  • Gràfic 1 codi PPT: Pacients amb activació Codi PPT - Imatge
  • Gràfic 2 codi PPT: Derivació a l’hospital idoni dels pacients amb codi PPT - Imatge

Continguts