Resultats del SEM en els incidents amb aturades cardiorespiratòries

---La supervivència del pacients---?

L’aturada cardíaca o mort sobtada afecta al voltant de 40 per cada 100.000 persones cada any a Europa, essent una de les primeres causes de mortalitat al món occidental. El 80% dels casos tenen lloc fora de l’hospital. La seva supervivència a l’alta hospitalària amb bona qualitat de vida, no acostuma superar el 10% i no ha augmentat significativament en els últims anys.

A Catalunya, el SEM és el responsable de l’assistència a les aturades cardíaques extrahospitalàries i, en els últims anys, el número d’alertes per aquest motiu ha mantingut una lleugera tendència a l’alça.

La supervivència dels pacients que pateixen una aturada cardíaca està directament relacionada amb el temps que transcorre des de l’aturada cardíaca fins l’inici de les maniobres de ressuscitació cardiopulmonar, així com amb la qualitat d’aquestes maniobres. Des de fa uns anys que es fa èmfasi, i les últimes recomanacions internacionals així ho recullen, en la importància que els operadors telefònics que reconeguin una aturada cardíaca animin als alertants a iniciar compressions toràciques i els expliquin com realitzar-les, mentre arriba l’equip d’Emergències Mèdiques, com una eina per millorar el percentatge de supervivència. El nombre de casos on s’enregistra el suport telefònic a l’alertant es va incrementant i, actualment, és del 10%.

Per tal de conèixer la qualitat del propi sistema, detectar possibles mancances, minimitzar riscos i comparar els resultats en salut amb altres sistemes, cal enregistrar de forma reglada les actuacions dutes a terme durant la ressuscitació. Aquest registre (anomenat internacionalment “Registre Utstein”), també ha de contemplar les variables de resultat prehospitalari com la recuperació de circulació espontània (ROSC), que indica el tant per cent de pacients que en algun moment de l’intent de ressuscitació han recuperat pols propi.

Durant 2017, el compliment d’aquest registre ha augmentat fins al 76,6 %. La majoria de territoris es mantenen molt propers a aquest percentatge, tot i ser el de la Regió Sanitària de Tarragona el més allunyat amb un 64%. Per tal de millorar aquest registre, el SEM ha implementat un procediment específic de suport a les unitats assistencials sobre com codificar una aturada cardiorespiratòria i en quins casos complimentar el registre Utstein. També s’ha inclòs en els cursos de formació continuada, doncs l’objectiu és arribar a tenir registre Utstein en el 100% dels casos.

Hi ha hagut un augment del número de casos de ROSC aquest 2017, arribant fins al 31,7% del total dels casos, quan al 2016 estàvem en un 26,9%.

Els resultats esperats i el ROSC, depenen de factors com el temps de detecció de l’aturada i el temps de resposta dels primers intervinents en iniciar precoçment les maniobres de ressuscitació, fins l’arribada de les unitats del SEM. Aquesta és una estratègia iniciada en molts països i que el Departament de Salut engegarà durant l’any 2018.

En resum, millorar la qualitat dels registres i monitoritzar objectivament les variables relacionades amb l’aturada cardíaca serà vital per conèixer la situació actual d’una patologia amb una altíssima letalitat i implantar mesures que puguin millorar el seu pronòstic, especialment en l’àmbit extrahospitalari, que és on tenen lloc la majoria de casos conjuntament amb una estratègia adreçada a primers intervinents.

El SEM treballa en la millora d’un registre d’aturades cardiorespiratòries extrahospitalàries, que permetrà completar el mapa de la situació actual a Catalunya i fer el seguiment de les accions de millora. Paral·lelament a la creació d’aquest registre, s’està treballant en col·laboració amb els sistemes d’emergències prehospitalàries de la resta de l’Estat espanyol per tal de consensuar les variables que permetin la comparació entre els diversos territoris.

Al 2017, el SEM ha enregistrat un total de 2.431 aturades cardiorespiratòries.

  • Gràfic 1 Aturades Cardiorespiratòries: Cumplimentació de dades clíniques (registre UTSTEIN) en les aturades cardiorespiratòries % - Imatge
  • Gràfic 2 Aturades Cardiorespiratòries: Recuperació de la circulació espontània en les aturades cardiorespiratòries (%) - Imatge
  • Gràfic 3 Aturades Cardiorespiratòries: Indicació telefònica de maniobres de reanimació cardiopulmonar des de la central de coordinació sanitària (%) - Imatge

Continguts