Innovació, Formació i Millora contínua

Projectes estratègics 2016

1. Posada en funcionament del projecte de digitalització del full assistencial de les unitats del SEM: Estació Clínica d'Emergències.

L'objectiu d'aquest projecte és:

 • Facilitar les tasques dels professionals, millorant la qualitat i fabilitat de les dades clíniques claus en la transmissió de la informació clínica als hospitals i al sistema, de forma que la implementació de la nova eina no suposi afegir un element que distorsioni l'activitat assistencial intrínsecament complexa d'un servei d'emergències prehospitalari.
 • Millorar la seguretat del pacient posant més informació clínica a disposició del professional.
 • Disposar d'una eina de fàcil gestió de la informació clínica rellevant tractable en el si de l'organització.
 • Automatitzar la integració de les dades de facturació i consums de fàrmacs i material al sistema de gestió del SEM.

La implantació de la l'Estació Clínica va començar a principis de 2016, amb una prova pilot en un grup reduït d'unitats a Barcelona ciutat i la unitat de SVA de Mataró. Al llarg de l'any s'ha anant estenent i, actualment, està disponible a totes les unitats de SVA (Suport Vital Avançat) de Barcelona ciutat, a més de la unitat de SVA de Mataró.

Aquesta primera fase ha permès validar la funcionalitat (adequació de maneig i continguts), el funcionament de la transmissió de dades entre els equips i el CECOS i entre els equips i el centre de destí, validar tecnològicament els circuits funcionals en el trànsfer del pacient i els preavisos dels codis als centres sanitaris de destí, la disponibilitat de les dades per a la seva facturació així com identificar les situacions especials que requereixen la realització d'un informe en paper.

L'abast d'aquest projecte implica necessàriament el treball sota la coordinació de les Regions Sanitàries, els responsables de l'HC3 i el treball conjunt amb responsables tecnològics i funcionals dels hospitals i Atenció Primària, per a la seva implantació.

La digitalització del full assistencial, es realitza amb una APP d'informe assistencial sobre dispositiu mòbil tablet "domèstica" amb 3G/4G/WIFI i una funda ip67.

L'aplicació permet la recollida de les dades de l'assistència, introduint mesures de seguretat del pacient en la introducció de dades (diagnòstic, escales, pautes...).

Amb ella, s'aconsegueix la disponibilitat immediata del PRE-INFORME de l'assistència a l'Hospital de destí, que es pot consultar abans de l'arribada de l'ambulància. Així mateix, es disposa immediatament de l'informe assistencial a l'HC3 un cop fnalitzat l'incident (que pot ésser consultat pel pacient des de La Meva Salut (LMS) i pel professional des de l'HC3). A més, des del SEM hi ha control total del dispositiu en remot, a través d'un Mobile Device Manager (MDM).

El 2016 s'han fet uns 15.000 informes SVA, distribuïts mensualment d'aquesta manera:

Informes tauleta per mesos

2. Indicadors de resultats en Salut. Publicació a la Central de Resultats del CatSalut

En relació a l'activitat clínica del SEM durant el 2016, s'ha identificat i consensuat amb la Junta Clínica, un conjunt de variables per mesurar la pràctica clínica i els resultats en salut de les patologies temps depenents.

Un subgrup d'aquest indicadors es publicarà durant 2017 a la Central de Resultats del Servei Català de la Salut i a la web de transparència del SEM.

Aquesta eina, un cop validada, facilitarà l'avaluació i el seguiment de l'activitat clínica del SEM.

3. Situacions extraordinàries. Incidents de Múltiples Víctimes

Durant 2016, el SEM ha realitzat diverses accions en relació als Incidents de Múltiples Víctimes. Des del punt de vista de la planificació, amb el suport del grup de treball d'IMV de la Junta Clínica, s'han actualitzat i elaborat nous procediments i protocols de treball pels equips assistencials i la Central de Coordinació Sanitària, s'han realitzat sessions d'informació i formació per tot el territori, i s'ha iniciat un treball conjunt amb les Regions Sanitàries per identificar els punts d'interrelació del Pla d'IMV del SEM amb els dels hospitals i centres d'Atenció Primària.

4. Transport Sanitari No Urgent

Pel que fa al Transport Sanitari No Urgent (TSNU) el SEM ha desenvolupat i posat en funcionament la construcció d'una plataforma tecnològica, anomenada Pandora, que permet enregistrar i monitoritzar tot el procés, des de la prescripció fns a la fnalització del servei, a temps real.

Durant 2016 s'ha completat la integració de les empreses adjudicatàries del Transport Sanitari No Urgent a la plataforma PANDORA i s'han realitzat proves pilot amb dades reals per tal de posar en marxa el funcionament del TSNU amb aquest dispositiu tecnològic l'1 de gener de 2017.

Les empreses envien a la plataforma del SEM Pandora les dades de tots els transports sanitaris no urgents, de manera que el SEM disposa en temps real de les dades detallades de l'estat dels 16.000 serveis que diàriament es presten i pot emetre, en els terminis previstos, les factures del servei.

5. App 061 CatSalut Respon

L'App es va crear per millorar l'accessibilitat del ciutadà al 061 CatSalut Respon, el temps de resposta, reduint el temps i els errors en la localització de l'incident i l'adequació de la resposta, en incrementar la identificació de pacients que permet als professionals sanitaris del 061 accedir a l'HC3 i, per tant, adequar la resposta a la situació clínica del pacient.

Tres anys després del seu naixement, l'App acumula una experiència d'usuari important. Fruit d'aquest aprenentatge, aquest 2016 s'ha publicat als mercats d'aplicacions una nova versió, tant per iOs com per Android, amb funcionalitats que han suposat un salt qualitatiu respecte versions anteriors:

 • Millores en la informació aportada pel servei de geolocalització, mostrant a l'usuari l'adreça completa, al temps que envia les coordenades a la CECOS del SEM. D'aquesta manera, al fer la trucada s'envien les dades personals del nom, número de telèfon, data de naixement, adreça i municipi.
 • Millores en l'obtenció del CIP, que permet l'accés directe a la HC3 i la identificació per part de la CECOS dels pacients PCC, MACA i altres d'especial seguiment.
 • Posada en marxa del servei de missatgeria instantània "xat", que connecta directament amb els professionals del 061 CatSalut Respon. Aquest servei permet a l'usuari contactar i rebre resposta escrita al moment. Aquesta és una millora qualitativa en l'accés al 061 sobretot per determinats col·lectius amb sordesa i dèficits auditius.

Millora en la informació pel ciutadà:

 • L'App ubica els centres i equipaments de Salut de tot Catalunya en referència a la localització de l'usuari que els cerca.
 • A la localització i informació dels CAP, CUAP i Hospitals, s'hi inclouen ara les farmàcies.
 • Incorporació de vídeos pràctics de primers auxilis que es poden consultar en qualsevol moment davant la necessitat d'una ràpida actuació.
 • Accés web al portal de La Meva Salut
 • Possibilitat de fer zoom per facilitar la lectura de consells i avisos, amb una millor visualització dels mateixos
 • Enviament a la Central de Coordinació Sanitària del nom i telèfon guardat amb el prefx AA (Avisar A) quan es realitza la trucada.

A fnals del 2016, l'app acumula la xifra de 98.776 usuaris nous, tal com mostra el gràfic següent:

6. Enquestes

El SEM s'ha plantejat com a repte l'any 2016 incorporar la percepció de les persones usuàries en la millora de la gestió dels seus serveis, i ho ha fet prenent com a model la metodologia utilitzada en els estudis del Pla d'enquestes de satisfacció - PLAENSA del Servei Català de la Salut.

Durant 2016 s'ha dut a terme la licitació per disposar d'un servei d'anàlisi qualitatiu que proporcioni el disseny i continguts d'un questionari d'opinió sobre els serveis de Consulta Sanitària, Consulta Administrativa i l'atenció sanitària urgent del SEM en dues fases; la licitació de la Fase Qualitativa de les enquestes de Consultoria sanitària, Atenció general i/o administrativa realitzada al 2016, i l'execució de les enquestes i anàlisi posterior, que es realitzarà al 2017.

La revisió exhaustiva del procés i la seva posterior validació amb experts ha constatat la gran complexitat del model d'atenció del SEM, tant a nivell organitzatiu, com d'identificació de les persones usuàries en els diferents serveis que es presten, aspectes que han tingut gran impacte en el desenvolupament del projecte.

Tres són els serveis identificats com a claus: l'atenció telefònica administrativa, l'atenció telefònica assistencial i l'atenció sanitària urgent amb o sense trasllat en ambulància. Aquest últim servei és el més conegut com a prestació del SEM però, a la vegada, ha resultat el més difícil de valorar, ja que el pacient en ocasions no està conscient o no ha estat, qui ha fet la petició del servei i, per tant, no pot valorar en el seu conjunt el procés d'atenció sanitària urgent rebuda.

Per poder defnir els elements d'interès en la prestació assistencial que s'emmarca en el servei denominat Atenció Sanitària Urgent, es va dur a terme una revisió de la literatura científica respecte a altres estudis de qualitat de l'Atenció sanitària urgent, es van realitzar sessions de treball amb professionals per determinar quin o quins eren els circuits que seguia el pacient que rep aquesta prestació, per posteriorment i seguint el procés descrit, realitzar dinàmiques de caràcter qualitatiu, amb entrevistes semiestructurades telefòniques, a persones usuàries per conèixer la seva percepció sobre l'atenció sanitària rebuda.

En la fase qualitativa, han participat un total de 55 persones usuàries de diferents territoris de Catalunya, essent ells mateixos els afectats i estant conscients en tot moment. Els resultats obtinguts en aquesta primera fase, ens permeten afirmar que el nivell de satisfacció dels entrevistats és elevat i es coneixen els telèfons als quals cal trucar quan es produeix una emergència sanitària. La percepció del servei, confirma les troballes de la literatura revisada i es definix en termes de competència, seguretat i rapidesa, essent aquesta ultima l'element fonamental que defneix aquest servei.

Des de la perspectiva del pacient, l'atenció sanitària urgent que es realitza en el domicili, o a la via pública, és un servei que genera alts nivells de satisfacció i és considerat com un tipus d'atenció altament resolutiu. (Taula 1). Quan és necessari el trasllat en ambulància, proposen incloure la possibilitat de ser traslladats al seu centre de referència, llevat d'excepcions justificades. També, decidir sobre la participació de la família en el trasllat i el control del dolor són qüestions clau per valorar el servei com a satisfactori. Menys importants són els aspectes relacionats amb el confort, la cura per la intimitat o la seguretat dels vehicles.

Taula 1

7. Nova Àgora. Fusió de la intranet del SEM i el gestor documental

Durant 2016 s'ha integrat la intranet del SEM amb l'antic gestor documental (Àgora). L'objectiu d'aquesta fusió és millorar la comunicació interna del SEM així com l'accés als procediments dels professionals assistencials, a través d'una única eina que aglutina, de manera molt estructurada, tota la informació que els professionals requereixen en el seu dia a dia.

La nova Àgora és una eina més intuïtiva i dinàmica, amb imatge atractiva, de fàcil accés per estar al dia i que fomenta connectar-s'hi sovint.

Hi destaca la pàgina d'inici amb un visible apartat d'actualitat, on s'informa de les notícies més rellevants, i una agenda, on els professionals poden veure-hi amb un cop d'ull els esdeveniments més rellevants que se celebraran properament. Les funcions que els treballadors consulten amb més freqüència (plantilles, nòmina, formació pròpia o control de presència) es troben agrupades en un espai sempre accessible identificat amb la fotografa de l'usuari.

A banda d'unificar l'accés a la informació corporativa, la nova eina incorpora un nou cercador que fa més àgil trobar els documents assistencials necessaris per la pràctica clínica i un servei de xat entre les persones que hi estan connectades.

A nivell de continguts s'ha millorat l'estructuració dels apartats, ja que són gestionats pels propis equips autors de la informació. Aquesta pot ser actualitzada a temps real i amb autonomia per poder decidir els nivells de visibilitat per part dels mateixos autors.

El portal Àgora hi accedeixen (amb diferents nivells de permisos, que diferencien la informació interna i l'externa) tant els treballadors del SEM com el personal contractat per les empreses adjudicatàries del servei de TSU. S'hi comparteix informació assistencial, espais de treball, projectes, etc. i s'ofereix a cadascú els permisos necessaris per a fer la feina encomanada, a la vegada que es garanteix la confdencialitat dels apartats no públics.

8. Increment del compromís de l'organització amb la gestió del sistema de qualitat.

 • Referents de Qualitat. Aquesta fgura respon a l'objectiu d'impulsar la millora en el sistema de gestió de la qualitat, incorporant-la a la pràctica diària en els llocs de treball i com a eina de gestió de les direccions.
  Aquest any, els referents de qualitat han estat els responsables de la implementació, el seguiment i l'avaluació dels indicadors i accions de millora de la qualitat que cada Àrea del SEM.
 • Registre d'incidències. S'ha desenvolupat un formulari de notificació gestió d'incidències que unifica la detecció i la gestió de les mateixes per l'Àrea d'Operacions. Durant 2016, s'ha treballat en la redacció d'una licitació pel disseny i implantació d'una aplicació de gestió d'incidències transversal i actualment està pendent de publicació
 • Seguretat del pacient. S'ha realitzat formació amb accés on-line sobre seguretat del pacient. Durant el 2016 s'han notificat 23 esdeveniments adversos dels quals un 13% han estat catalogats de risc extrem.

Continguts