Gestió Econòmica

Gestió Econòmica

Aquest 2017, els ingressos facturats als tercers obligats al pagament s’han incrementat en 1.578.950€, el que representa un increment respecte a l’any 2016 del 11,72%. El global de la xifra de negocis (suma de Catsalut i tercers), s’ha incrementat un 41,17% respecte l’any passat, ja que enguany s’ha incorporat el servei del Transport Sanitari No Urgent (TSNU) per encàrrec de gestió del Catsalut, per import de 87 milions d’euros.

L’import global de despesa s’ha incrementat en 86.488.7328€. Els motiu principal ha estat la incorporació del TSNU. S’han incrementat les despeses en bases assistencials i han disminuït en -427.000€ les despeses en recursos humans. També han disminuït les altres despeses per prestació de serveis en 1 milió d’euros, degut a la no contractació de l’atenció continuada domiciliària de la ciutat de Barcelona, que fins ara realitzava el SEM. El resultat financer després d’impostos ha estat positiu, assolint els 91.015,25€. El resultat calculat en termes SEC també ha estat positiu.

Pressupost de despeses.

El pressupost definitiu de despeses per l’any 2017 ha estat de 300.376.849,29, el que suposa un increment d’un 28% respecte l’exercici anterior. L’exercici 2016, però, incloïa la despesa del Transport Sanitari No Urgent amb un inici previst a partir de l’1 d’octubre i, l’exercici 2017, en canvi, ja va incloure l’anualitat sencera. Igualment, el pressupost inclou un increment del cost de les bases del 3,6% i una previsió d’increment del cost de la teleoperació.

Sobre aquest pressupost, finalment, s’han liquidat despeses per import de 294.527.342,54 que inclouen despeses no previstes inicialment però assumides amb el pressupost corrent, com són l’increment retributiu de l’1% establert als Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici 2016 que es va satisfer el gener del 2017, la seva consolidació per l’exercici de 2017 i un nou increment retributiu d’un 1% per l’exercici 2017.

El grau d’execució del pressupost de despeses ha estat del 98,05%.

De les despeses liquidades, 292.495.798,91 es corresponen a despeses corrents i 2.031.543,63 a despeses de capital.

Pressupost d’ingressos

L’import màxim a facturar segons allò establert en les clàusules signades amb el CatSalut era de 286.385.325,97 euros. D’aquest import, finalment s’han facturat 280.800.648,50 euros. La diferència ve motivada principalment per una menor activitat de coordinacions i derivacions respecte les pressupostades al contracte programa; l’increment dels ingressos de tercers i unes despeses reals inferiors a les previstes.

Els ingressos liquidats totals han estat de 296.021.162,35 euros, el que suposa un grau d’execució pressupostària d’un 98,55%.

Resultat pressupostari

El resultat pressupostari per l’exercici 2017, calculat com a diferència entre els ingressos i les despeses totals liquidades, ha estat positiu en 1.493.819,81, un 10,38% superior al de l’any anterior.

Autonomia de gestió

Tot i que encara no s’ha rebut cap comunicació per part de la Intervenció al respecte, d’acord amb els resultats positius obtinguts, es preveu que el SEM mantingui la seva autonomia de gestió com en els darrers anys.

Continguts