Activitat 061 Catsalut Respon

El telèfon de salut de Catalunya

El 061CatSalut Respon és el telèfon de salut de Catalunya, on s’han d’adreçar totes aquelles persones que tinguin un dubte o problema de salut. Fàcil de recordar, de ràpid accés i de baix cost, és un telèfon que funciona les 24 hores els 365 dies de l’any. Compta amb un equip de més de 200 professionals de la salut, format per metges/ses, infermers/es i tècnics i s’hi pot accedir per telèfon, web, correu electrònic, app o xat.

L'objectiu d'aquest servei és el d'apropar la salut al ciutadà, modulant l'entrada al sistema de salut, resolent problemes i dubtes sanitaris, acompanyant-lo durant el seu procés d'atenció i contribuint a la continuïtat assistencial.

Gràcies a la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3), els professionals del 061 accedeixen a la informació sanitària per tal de resoldre el problema de salut que indica el ciutadà. En cas necessari, s'activa el recurs més adient segons la simptomatologia referida, ja sigui un metge a domicili, una ambulància o un helicòpter medicalitzat.

L’any 2017, el 061 CatSalut Respon va rebre un total de  2.220.317 alertes sanitàries corresponents a 1.659.787 incidents.

738.209  (44,50%) es van resoldre telefònicament sense suposar la mobilització de recursos, classificats de la següent manera:

 • Consulta Sanitària Urgent: 302.014 (41%)
 • Consulta Administrativa: 262.583 (36%)
 • Consulta Sanitària No Urg. : 93.041 (13%)
 • Altres serveis: 52,169 (7%)
 • Derivació: 23.895 (3%)

La resta d’incidents 921.578 (55,50%) van requerir la mobilització de 1.086.362, classificats de la següent manera:

 • Suport Vital Bàsic: 797.883 (73%)
 • Suport Vital Avançat Terrestre: 169.479 (16%)
 • Atenció Domiciliària Urgent: 113.996 (10%)
 • Atenció Primària: 2.518 ('<'0,5%)
 • Suport Vital Avançat Aeri: 2.486 ('<'0,5%)

Activitat durant el 2017

 • Taula general de l’activitat durant el 2017 - Imatge
 • Gràfic general de l’activitat durant el 2017 - Imatge

QUADRE DE COMANDAMENT · ACTIVITAT GENERAL 2016 vs 2017

 • Acumulat Gener - Desembre - Imatge

Classificació dels incidents segons la tipologia de demanda:

 • Evolució d’incidents - Imatge
 • Incidents sense mobilització de recursos respecte el total d’incidents - Imatge
 • Evolució dels incidents sense mobilització de recurs, per tipus de resposta - Imatge
 • Evolució dels incidents atesos per cada 1000 habitants (raó d’incidents) - Imatge
 • Evolució dels incidents amb mobilització de recurs - Imatge

Serveis del 061 CatSalut Respon

Serveis al ciutadà:

 • ATENCIÓ I COORDINACIÓ D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES
 • CONSULTES SANITÀRIES NO URGENTS
 • SEGUIMENT DE PACIENTS
 • GESTIÓ ADMINISTRATIVA

ATENCIÓ I COORDINACIÓ D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES


El 061 atén les alertes d’urgències/emergències rebudes directament o bé derivades pel 112. A partir del sistema de triatge que realitza l’operador de demanda, se’ls adjudica una resposta que pot ser amb mobilització o sense mobilització de recursos, decisió que, en alguns casos, requereix l’avaluació del metge/ssa o l’infermer/a consultor/a.

En cas de no ser necessària la mobilització d’un recurs, es realitza una consulta sanitària urgent o es deriva al pacient al centre sanitari. En cas de requerir la mobilització d’un recurs, i d’acord amb el nivell d’urgència identificat, s’activa una unitat del SEM de Suport Vital Bàsic (SVB), Suport Vital Avançat medicalitzat o d’infermeria (SVA) terrestre o aeri, o bé un/a metge/ssa al domicili.


Situacions d’urgències i emergències específiques:

 • Coordinació i assistència dels codis d’activació prehospitalària.

  El 061 identifica les patologies temps-depenents recollides sota el Codi ICTUS, el Codi PPT (pacient Politraumàtic) i Codi IAM (infart Agut de Miocardi), en coordina la derivació a l’hospital idoni, així com l’alerta de pre-arribada als hospitals receptors.

 • Coordinació i assistència dels trasllats interhospitalaris de pacients crítics (adults, pediàtrics i nounats) i urgents no crítics.

  El 061 rep l’alerta d’un hospital per un pacient crític perquè no disposa dels mitjans tècnics o humans necessaris per atendre’l. Es realitza la cerca del llit adient i el trasllat amb el nivell de la unitat assistencial requerida, segons la simptomatologia i estat del pacient (unitat de SVAm, SVAi o helicòpter medicalitzat). El 061 recull diàriament el seguiment dels llits de crítics, enviant aquesta informació als responsables de la xarxa sanitària. També coordina i realitza l’assistència dels pacients no crítics a un altre centre sanitari de manera urgent, per a la realització d’alguna prova o tractament que no es pot demorar. Aquests serveis es realitzen, majoritàriament, amb unitats de SVB.

 • Gestió dels trasllats extracomunitaris i dels trasllats sol·licitats des d’altres Comunitats Autònomes.

  El 061 CatSalut Respon rep les sol·licituds de trasllat de pacients assegurats pel CatSalut, hospitalitzats, per causa sobrevinguda, en l’àmbit dels serveis assistencials ja siguin del Sistema Nacional de Salud o de l’estranger, que tenen, en el moment de la sol·licitud, la cobertura assistencial garantida i són de caràcter no urgent i que sol·liciten el retorn (trasllat) a Catalunya. Es gestiona la demanda i, si compleix els requisits tant administratius com clínics, es realitza el trasllat amb el tipus d’unitat més adient. Es coordinen també els trasllats des de l’aeroport de Barcelona a centres hospitalaris de tercer nivell de pacients derivats des d’altres Comunitats Autònomes per realitzar tractaments/proves específiques a Catalunya.

 • Coordinació i assistència sanitària en els Incidents de Múltiples Víctimes (IMV) / Catàstrofes.

  Les accions que realitza el SEM, quan es rep un alerta per un Incident de Múltiples Víctimes (IMV), es duen a terme dins el marc legal establert pel PROCICAT. A partir de la informació rebuda, es categoritza el nivell d’IMV activant les unitats assistencials requerides pel Pla que determini el Cap de Guàrdia del SEM. El 061 CatSalut Respon assegura una correcta comunicació entre els diferents intervinents (recursos propis i d’altres institucions) per donar la millor assistència als afectats. Realitza l’alerta de la situació extraordinària a la xarxa sanitària i pre-alerta de les possibles derivacions als diferents centres. Així mateix, gestiona el suport psicològic a les víctimes i al seu entorn. Finalment, realitza el seguiment dels pacients ingressats als diferents centres sanitaris fins l’estabilització dels mateixos.

 • Emergències de Salut Pública.

  El 061 dona suport a la Subdirecció General de vigilància i resposta a emergències de salut pública de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, (ASPCat) amb l’atenció del telèfon del SUVEC. Concretament, realitza atenció a consultes relacionades amb brots, campanyes i altres alertes declarades per l’ASPCat.

  També actua com a referent informatiu en situacions de brots infecciosos (Ebola, Legionel·la, Xarampió, Parotiditis, etc.), alimentaris (toxoinfeccions alimentàries), ambientals (ozó troposfèric, etc.) i altres possibles alertes sanitàries que es puguin declarar, seguint les directrius informatives que marca l’ASPCat.

 • Gestió de la demanda d’atenció continuada domiciliària (ACD) dels EAPs fora de l’horari habitual dels mateixos.

  Les demandes que es reben, en els horaris que els Centres d’Atenció Primària estan tancats, segueixen el procés de triatge i avaluació habitual i es dóna la resposta d’acord amb el nivell d’urgència de la situació, amb o sense la mobilització de recursos adients.

  La cobertura territorial i poblacional actual d’aquest servei és:

  • Regions Sanitàries de Catalunya Central i Camp de Tarragona, el 100% de la població.
  • Regió Sanitària Barcelona, el 97,47% de la població.
  • Regió Sanitària Girona, el 87,4% de la població
  • Regió Sanitària Lleida, el 25,74% de la població.
  • Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i l’Aran, el 86,57% de la població
  • Regió Sanitària Terres de l’Ebre, actualment no es gestiona l’ACD d’aquest territori a través del 061, tot i que s’està treballant per donar cobertura al 100% de la població.

CONSULTES SANITÀRIES NO URGENTS


Atenció i gestió de les demandes no urgents relacionades amb qualsevol problema de salut


La consultoria de salut es genera de manera espontània perquè el ciutadà s’adreça al 061 CatSalut Respon per un problema de salut o qualsevol tipus de demanda d’informació i orientació sanitària. Els professionals del 061 donen una resposta que va des d’un consell de salut no urgent, a l’oferiment d’informació sanitària o la gestió d’un tràmit administratiu.

Consultes sanitàries específiques per problemes de salut no urgents.

 • Consultes relacionades amb l’VIH i les malalties de transmissió sexual.

  El 061 CatSalut Respon realitza atenció directa al Telèfon Confidencial de la SIDA les 24 hores, atenent les consultes relacionades amb temes de prevenció, riscos, contagi, símptomes, tractament, recursos existents, etc., que fan els pacients i/o el seu entorn.

 • Consultes relacionades amb la salut sexual i reproductiva.

  El 061 dóna consells d’acollida i informació en relació a la interrupció voluntària de l’embaràs i, quan es consulta pels símptomes secundaris al mateix, en realitza una valoració de les diferents circumstàncies que es presenten, a través de consell sanitari telefònic o derivant a un centre sanitari, per mitjans propis o amb una unitat del SEM quan així es requereix. Atén també les consultes relacionades amb la reproducció assistida, sobretot de caire informatiu en quant a serveis, accés i tràmits administratius pertinents així com normativa existent.

 • Consultes relacionades amb drogues i alcohol.

  El 061 CatSalut Respon atén les consultes relacionades amb temes de prevenció, riscos, símptomes i complicacions, tractament, recursos existents, etc., que fan els pacients i/o el seu entorn. El 061 dóna atenció al telèfon de la Línia Verda, des de les 20:00h fins les 09:00h del dia següent, i les 24 hores els dissabtes, diumenges i festius.

 • Consultes pediàtriques.

  El 061 CatSalut Respon dóna resposta a consultes en relació a vacunes, alimentació infantil i altres tipus de consells de salut pediàtrics. Al 2017, el 7,35% dels incidents gestionats pel 061 varen ser consultes pediàtriques (121.916 casos). D’aquestes, el 70% es van resoldre telefònicament, a través d’informació i/o consultoria sanitària, i en el 30% restant, va ser necessari enviar un metge a domicili, ambulància o helicòpter medicalitzat del SEM. Així mateix, en 263 casos es va realitzar un seguiment de la consulta sanitària, amb l’emissió d’una trucada des del 061 CatSalut Respon per avaluar l’estat del pacient, transcorregut un temps des de la recomanació/prescripció sanitària.

 • Consultes relacionades amb l’ús adequat i racionalitzat dels medicaments.

  S’atenen les consultes relacionades amb els medicaments i el seu ús, tals com dubtes amb la posologia, les interaccions de diferents medicaments, els efectes secundaris, els errors en l’administració, les intoxicacions medicamentoses, els fàrmacs i la lactància, els fàrmacs i l’embaràs, la medicació postcoital i la contracepció hormonal.

 • Consell al viatger.

  Informació i consell dels hàbits d’alimentació i prevenció (vestuari, farmaciola, repel·lents, etc.) de problemes de salut en els diferents països, així com de la vacunació obligatòria o recomanada i dels centres vacunals existents (incloent les demores dels mateixos per demanar visita).

 • Consultes relacionades amb el tabac i Quit Line del 061 CatSalut Respon.

  El 061 CatSalut Respon oferta un programa de deshabituació tabàquica personalitzat i telefònic en el que els/les professionals d’infermeria realitzen un seguiment personalitzat durant un any als fumadors que s’incorporen al programa. A més, atenen les consultes relacionades amb el tabac en quant a la seva relació amb la salut i la informació dels diferents dispositius als quals poden dirigir-se els ciutadans per tal de rebre ajut per deixar de fumar.

 • Consultes relacionades amb els programes territorials de cribratge de càncer de colon i recte.

  En col·laboració amb el programa del Departament de Salut, el 061 dóna suport informatiu als ciutadans que són citats per a la realització de les proves de cribratges alhora que ofereix assessorament a qualsevol consulta relacionada amb el càncer.

 • Consultes relacionades amb la no disponibilitat d’un fàrmac en les oficines de farmàcia.

  Quan el 061 rep una consulta d’un ciutadà que no troba un fàrmac, es confirma la existència o no d’una alerta en relació amb el fàrmac motiu de la consulta i, en cas d’alerta, s’informa al pacient de què indica l’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios). En cas que no hi hagi cap alerta, es realitza la cerca en 5 farmàcies diferents properes al domicili del pacient. Si es troba el medicament, es procedeix a la reserva del mateix i se n’informa al pacient. En cas de no trobar-lo, s’adreça al pacient al seu metge per valoració, a l’espera de la informació que sobre aquest fàrmac faci arribar la Subdirecció de farmàcia del Departament de Salut.

SEGUIMENT DE PACIENTS

 • Codi IAM.

  En col·laboració amb el Pla Director de Malalties Càrdio Vasculars, el 061 CatSalut Respon realitza una trucada de seguiment als pacients que han estat ingressats per un Infart Agut de Miocardi (IAM), un mes després d’haver rebut l’alta hospitalària. El 061 entra al registre de pacients d’IAM, identifica als pacients que cal trucar i, un cop realitzada la trucada, es complimenten les variables de seguiment que hi consten.

 • Risc Suïcidi.

  En col·laboració amb el Pla Director de Salut Mental i Addicions, i en el context de la Coordinació del Risc de Suïcidi, el 061 CatSalut Respon realitza una trucada de seguiment als pacients que han estat ingressats o atesos en un hospital amb un risc alt de suïcidi, un mes després de l’alta. L’objectiu és confirmar que estan realitzant les visites de seguiment pautades pels Centres de Salut Mental per revalorar el seu estat de salut i mesurar de nou el risc. D’aquesta manera, es prendran les decisions oportunes en cada cas ja siguin consells, alerta al seu psiquiatra davant una situació potencial de risc o enviament d’un recurs assistencial del SEM al seu domicili per valoració i possible trasllat a l’hospital, si l’apreciació de risc és alta.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Atenció, gestió, tramitació i resolució de consultes de contingut administratiu relacionades amb temes de salut i el sistema sanitari.
El 061 CatSalut Respon dona resposta a les consultes de contingut administratiu que tenen relació amb temes de salut i el sistema sanitari, tals com:

 • Consultes relacionades amb La Meva Salut.

  El 061 CatSalut Respon dóna informació en relació a l’accés i continguts de La Meva Salut, facilita i desbloqueja accessos de ciutadans amb problemes d’accés i en deriva les consultes específiques d’incidències concretes als referents territorials.

 • Consultes relacionades amb informació de Centres sanitaris.

  Es tracta de consultes referides a informació de centres sanitaris, territorialització dels mateixos, adreces i telèfons de contacte i llurs carteres de servei.

 • Consultes relacionades amb la Targeta Sanitaria Individual (TSI).

  Informació de la seva tramitació, recollida d’incidències, activació de situacions de trasllat, informació de la taxa de renovació, etc.

 • Altres Informacions i gestions.

  Informació sobre, farmàcies de guàrdia, Targeta Sanitària Europea (TSE), lliure elecció de metge, baixes laborals, cobertures sanitàries, atenció a desplaçats, informació d’associacions de pacients, suport a la realització de determinats tràmits virtuals, informació i recollida d’incidències en relació a l’ESCA, recepta electrònica, segones opinions, voluntats anticipades, prestacions del CatSalut, llistes d’espera i reclamacions.

El 061 CatSalut Respon, telèfon de referència dels professionals del sistema de salut

Serveis als professionals del sector

Servei de traducció al moment i de qualitat

El 061 CatSalut Respon disposa d’un servei de traducció telefònic i al moment, que posa a disposició dels professionals de la salut per tal de poder resoldre les dificultats idiomàtiques que poden sorgir en les consultes amb pacients procedents d’altres països.

Amb una trucada al 061 CatSalut Respon, s’accedeix directament a aquest servei d'interpretació a més de 100 idiomes i dialectes i que, en 2 ó 3 minuts i en el decurs de la mateixa trucada, permet la connexió amb un traductor.Com sol·licitar el servei de traducció 061 CatSalut Respon

Quan el professional sanitari necessiti el servei de traducció, cal que truqui al 061 CatSalut Respon amb el pacient al seu costat.

En paral·lel a la recollida de dades necessària pel registre de la trucada, el 061 CatSalut Respon contacta amb el traductor de la llengua indicada i es procedeix a connectar telefònicament al professional i al pacient amb el traductor.

S’inicia llavors una trucada a tres, on els professionals del 061 CatSalut Respon es mantenen a l’escolta per tal de garantir la qualitat del servei i gestionar qualsevol incidència que es pogués produir.

El 061 CatSalut Respon dóna aquest servei amb un alt nivell de qualitat, fet que fa que els professionals que ja l'han conegut, l’utilitzin repetidament.

Els idiomes més sol·licitats són el xinès mandarí, l’àrab, el romanès, el rus, l’urdú, el francès i l’alemany.Servei de consulta urgent de pediatria

El 061 CatSalut Respon posa al servei del professionals de la salut de Catalunya, la possibilitat de contactar amb un professional de la pediatria per tal de resoldre dubtes relacionats amb aquesta especialitat en situacions d’urgència.

Resultat de l’acord entre el 061 i l’Hospital de Sant Joan de Déu, l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, s’ofereix una resposta especialitzada a través dels seus pediatres seguint un model de guàrdia de presència física al 061 CatSalut Respon.

Resultat de l’acord entre el 061 i l’Hospital de Sant Joan de Déu, l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, s’ofereix una resposta especialitzada a través dels seus pediatres seguint un model de guàrdia de presència física al 061 CatSalut Respon.

El primer any de la posada en marxa d’aquest servei, s’han rebut 2.525 trucades de professionals sanitaris que s’han trobat amb casos de diferent complexitat. Els mesos en què hi ha hagut un major número de consultes han estat els de tardor-hivern, coincidint amb l’augment de casos de bronquiolitis. La majoria de les consultes han estat per processos infecciosos i respiratoris, seguides de problemes digestius, neurològics, dermatològics i per traumatismes.Percentatge del tipus de consulta - Imatge

Per altra banda, l’edat més demandada ha estat la compresa entre l’any i els 4 anys de vida (41% dels casos), seguida dels nadons menors d’un any (33% de casos). El 84% d’aquestes consultes han estat resoltes telefònicament per un metge pediatra del 061 i, en el 16% restant ha estat necessari l’enviament d’una ambulància del SEM.

Aquesta és una de les mesures implementades del Pla Nacional d’Urgències de Catalunya PLANUC, aprovat l’any 2017, essent una de les accions de l’eix 3, referent a les emergències i la coordinació dels dispositius hospitalaris per a l’atenció del pacient crític.

Col·laboració amb el Sistema de Vigilància Epidemiològica

El 061 facilita informació i alertes sobre malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics.

Així mateix, participa en la recollida de casos. Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.

Continguts