Carta del gerent del SEM

Com a Gerent del SEM, em plau anunciar que aquest any 2016 s'han dut a terme nous projectes orientats a millorar tant el servei que s'ofereix tant a la ciutadania com al benestar dels nostres professionals.

N'és un exemple l'Estació Clínica d'Emergències, amb la que a través d'una tauleta es realitza el full assistencial digital, i que s'ha començat a implantar a les unitats de Suport Vital Avançat del SEM aquest 2016.

Té per objectiu facilitar les tasques dels professionals, millorant la qualitat i fabilitat de les dades clíniques claus en la transmissió de la informació clínica als hospitals i al sistema, de forma que la implementació de la nova eina no suposi afegir un element que distorsioni l'activitat assistencial intrínsecament complexa d'un servei d'emergències prehospitalari.

També s'ha parat una especial atenció en els indicadors de resultats en Salut. Identificant i consensuat amb la Junta Clínica del SEM un conjunt de variables que han de mesurar la pràctica clínica i els resultats en salut de les patologies temps dependents.

Un subgrup d'aquest indicadors es publicarà durant 2017 a la Central de Resultats del Servei Català de la Salut i al web de la transparència del SEM. Aquesta eina, un cop validada, facilitarà l'avaluació i el seguiment de l'activitat clínica del SEM.

Per altra banda, vull ressaltar les diverses accions en relació als Incidents de Múltiples Víctimes (IMV) en què ha estat treballant el SEM, arrel dels successos que han ocorregut els darrers anys. Des del punt de vista de la planificació, amb el suport del grup de treball d'IMV de la Junta Clínica, s'han actualitzat i elaborat nous procediments i protocols de treball pels equips assistencials i la Central de Coordinació Sanitària. També s'han realitzat sessions d'informació i formació per tot el territori i s'ha iniciat un treball conjunt amb les Regions Sanitàries per identificar els punts d'interrelació del Pla d'IMV del SEM amb els dels hospitals i centres d'Atenció Primària.

En quant al Transport Sanitari No Urgent, enguany s'ha desenvolupat una plataforma tecnològica que permet enregistrar i monitoritzar tot el procés, des de la prescripció fns a la fnalització del servei, en temps real.

Aquestes són, a grans trets, algunes de les accions més rellevants que s'han realitzat al llarg d'aquest any i que han permès, un cop més, la millora de la nostra tasca diària.

Sr. Joan Sala Sanjaume
Gerent del SEM

Continguts