Informe Económic

Els ingressos facturats a tercers obligats al pagament s’han incrementat en 397.000 €, que representa un increment respecte a l’any 2014 del 3,3%. S’ha produït un lleuger decreixement del global d’ingressos d’un 0,2% respecte l’any passat donat per la disminució de l’import facturat al CatSalut d’un 2.1% menys.

L’import global de despesa també s’ha reduït en 427.000 €. El resultat financer desprès d’impostos del SEM ha estat positiu de 259.494,87 €. El resultat calculat en termes SEC, presenta una desviació positiva de 766.000 €.

Continguts